تراجم خیرؔ

                میر غلام علی آزاد بلگرامی     کارِ دل بالاست از زلفِ گرہ گیر شما بستہ او را برد در فردوس زنجیرِ شما   کو فروغِ بخت تابینم جمالِ اصل را چشم و دل را می دہم تسکیں زتصویر شما   بوالہوس از مکرزخمی می نماید خویش را دامنِ خود سرخ کرد از خونِ Read more about تراجم خیرؔ[…]